ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി പിസിബി

2 ലെയർ F4MB PCB

2 ലെയർ F4MB PCB

2 ലെയർ R4350B PCB

2 ലെയർ R4350B PCB

4 ലെയർ R4350B PCB

4 ലെയർ R4350B PCB

4 ലെയർ റോജേഴ്സ്+FR4 PCB

4 ലെയർ റോജേഴ്സ്+FR4 PCB

4 ലെയർ rogers4003 PCB

4 ലെയർ rogers4003 PCB

6 ലെയർ FR4+Rogers PCB

6 ലെയർ FR4+Rogers PCB

6 ലെയർ rogers4003 PCB

6 ലെയർ rogers4003 PCB

10 ലെയർ R4003C PCB

10 ലെയർ R4003C PCB